In teken van hoop
Profeet Amos naar James Tissot
Profeet Amos naar James Tissot ca. 1888
De Leefgroep en de Kring erkennen in elkaar hun geloof en hun hoop op een rechtvaardige wereld. Zij inspireren en herkennen elkaar in het beeld van de profeet Amos dat gerechtigheid mag stromen als een nooit aflatende beek. Zij zoeken naar wegen om wat hen beweegt ook te doen.

Leefgroep

Wij zijn als leefgroep een gemeenschap van vrouwen en mannen, leken en religieuzen en we zijn anno 2012 met negen personen. Wat ons met elkaar verbindt is ons gezamenlijk uitgangspunt: leven vanuit de spiritualiteit van sociale gerechtigheid, zoals die ons in de Joodse en Christelijke traditie is meegegeven We zien onze sociale opdracht in de samenleving van nu als deel van onze spiritualiteit. Inzet en inkeer zijn voor ons sleutelwoorden.
We zijn op elkaar en op de maatschappelijke situatie betrokken.
We worden in materieel opzicht ondersteund en ook spiritueel mede gedragen door een Kring van mensen om ons heen.

We proberen in goede balans te leven tussen privacy en gemeenschap. We kiezen er bewust voor om enkele vluchtelingen in ons midden op te nemen. Dit doen we om ten minste aan een paar asielzoekers een positief leefklimaat te gunnen. Meestal zijn dat vrouwen met of zonder kind(-eren), maar soms ook hele gezinnen. En we doen het ook voor onszelf om meer indringend te ervaren wat asielzoekers in onze huidige Nederlandse samenleving meemaken.
Aandacht voor vluchtelingen is een speerpunt van onze gemeenschap wat we ook in sommige van onze activiteiten tot uitdrukking brengen.

Een ander speerpunt is gastvrijheid.
We laten ons in ons leven en werken onderbreken door mensen die een beroep op ons doen of zich op ons betrokken voelen. We stellen ruimtes ter beschikking voor groepen die op eigen wijze of samen met ons de samenleving van dienst willen zijn.
Om daarin goed te kunnen handelen, verdiepen we ons in de ontwikkelingen die zich in onze maatschappij voordoen en proberen soms ook de politiek positief te beïnvloeden.

Onze leefwijze is eenvoudig. Een deel van een oud klooster, het huidige Het Kloosterhof van Gestel, is onze woon- en werkruimte.

We zijn omringd door verschillende sociale organisaties die in Het Kloosterhof zijn gevestigd. Organisaties die elkaar positief willen beïnvloeden.
Zie: het Kloosterhof van Gestel.

Als Leefgroep eten we gezamenlijk en we nemen dagelijks tijd voor bezinningsmomenten.
We houden wekelijks overleg over wat er in huis te doen staat en over de dienst die buitenshuis van ons wordt gevraagd. Daarbij zijn we voor de uitvoering attent op ieders mogelijkheden en sterke kanten.
In ons economisch handelen, houden we rekening met het welzijn van de aarde en van hen die er leven. We kopen in lokale winkels, kiezen voor hergebruik en schaffen fair trade en biologische producten aan. We willen de aarde behoeden en ons bewust zijn dat we die met velen moeten delen en dat willen we naar vermogen doen.


Wat betekent de gemeenschap voor haar leden?
Een paar verhalen:

Zr. Theofrida
Mijn naam is Zuster Theofrida Kolkman en ik ben lid van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Schijndel. Het samenleven in een gemeenschap waarin de vluchteling geen vreemdeling is maar een huisgenoot is geworden, is een verrijking voor mijn leven.
Eén van de doelstellingen van mijn Congregatie is op zoek te gaan naar de concrete noden van de tijd. Dat doel mag ik hier verwezenlijken. Het is een boeiend, soms ook spannend leven.
Ik ben er dankbaar voor dat ik zo samen met anderen mag werken aan een betere wereld.


Freddy Oude Rikmanspoel
Mijn naam is Freddy Oude Rikmanspoel, 55 jaar oud. Sinds december 2008 ben ik lid van de Hoogstraatgemeenschap.

Waarom heb ik mij bij de Hoogstraatgemeenschap aangesloten? Ik was al langere tijd op zoek naar een plek waar “het goed is om te zijn”. Waar aandacht wordt gegeven aan spiritualiteit en mensen. Samen met anderen heb ik een tijdje gezocht om een dergelijke plek in het leven te roepen, maar dat is heel moeilijk. Op een moment dat ik woonruimte zocht en op zoek ben gegaan naar een leefgemeenschap, kwam ik bij de Hoogstraatgemeenschap terecht. Na wat verkennende gesprekken en een (korte) tijd meegeleefd te hebben, kwamen we wederzijds tot de conclusie dat we elkaar kunnen verrijken en dat de toenmalige leefgemeenschap mij op wilde nemen in hun midden.

Wat trekt mij in de Hoogstraatgemeenschap?
De gemeenschap is erg naar buiten gericht. Het is voor mij een oefenplek om mijn spiritualiteit in de daad om te zetten. Dat hoef je dan niet alleen te doen, maar je kunt het ‘afkijken’ van de andere huisgenoten. Maar ook omdat het een open huis is, dienen zich allerlei situaties aan die mij in staat stellen om handen en voeten te geven aan mijn spiritualiteit. Wij worden gevoed vanuit een christelijke traditie, maar het is plezierig om te zien dat spiritualiteit in brede zin wordt beleefd.

Ik ben sinds kort niet meer full time werkzaam. Daarnaast is mijn verbinding met de Hoogstraatgemeenschap een nieuwe fase ingegaan. Ik ben “buitenlid” geworden, dat wil zeggen dat ik volwaardig lid ben van de Hoogstraatgemeenschap en bijdraag aan de aktiviteiten maar niet (meer) op de Hoogstraat woon, maar in een eigen huis. Zo probeer ik, zowel als de gemeenschap een nieuwe vorm van verbinding uit.


Gerard en Anneke van de Ven
Toen wij in 1999 vanuit de Hooge Berktgemeenschap Bergeijk naar Emmaus werden gezonden, konden wij niet vermoeden dat wij van daaruit in 2003 de overstap zouden maken naar de zusters.
Vanuit Emmaus voelden wij aan dat de leefgroep van de zusters ondergrond en verbinding vormden in het hele kloostercomplex, dat nu het Kloosterhof van Gestel heet. Daar voelden we ons intuïtief toe aangetrokken.
We sloten ons na een lange tijd van overweging aan bij de zusters en richtten samen de Hoogstraatgemeenschap op, een nieuwe leefvorm voor leken en religieuzen.
We waren al geschoold in het samenleven vanuit de Hooge Berkt; nu werden we gevormd in wat het betekent om als leefgroep gericht te staan op gerechtigheid en vrede; om de armen als leermeester te hebben en om je af te vragen hoe het komt dat de armen arm zijn.
Ons leven is vol dynamiek en door de zinvolheid ervan voelen we ons gelukkig.De formele kant
We kennen ook de meer zakelijke afspraken die met onze status van Vereniging samenhangen, zoals officiële ledenvergaderingen, bestuurskeuze etc.
Onze statuten geven aan dat leden zich ook op tijdelijke basis aan de gemeenschap kunnen verbinden bijvoorbeeld voor een jaar of langer.
Ieder van ons draagt persoonlijk bij aan de gezamenlijke kosten van wonen en leven.
Het is goed mogelijk om het lidmaatschap te beleven, gecombineerd met een baan buitenshuis of met buitenshuis wonen in de directe omgeving.

Wilt u meer over ons weten, neem dan contact met ons op

De Kring

De Kring wordt gezien als een vriendenkring van de leefgroep en bestaat uit ongeveer 20 personen. Deze mensen zetten zich in voor sociale gerechtigheid in hun eigen woon en/of werkomgeving. Daarnaast proberen zij ondersteunend te zijn naar de leefgemeenschap bij allerlei activiteiten, afhankelijk van ieders capaciteiten en beschikbare tijd. De leden van de Kring en de leefgemeenschap zien elkaar als gelijkwaardig.

Elke derde zondag van de maand komen de Hoogstraatgemeenschap en de kring bij elkaar in de huiskamer van de gemeenschap van 10.00 tot 13.30 uur. De bijeenkomst bestaat meestal uit 3 onderdelen: gesprek aan de hand van een thema – viering – gezamenlijke maaltijd. Het zijn altijd gezellige en inspirerende ontmoetingen. Ervaringen van dagelijks leven en geloof worden aan elkaar uitgewisseld.
Mensen die zich willen aansluiten bij de Kring kunnen op een zondagmorgen kennis maken met zowel de leefgroep als de Kring en wanneer zij besluiten tot verdere deelname kunnen zij daarbij zelf de mate van engagement bepalen.

Publicaties

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Betrokkenheid bij vluchtelingen gepubliseerd door knr
Interview met zuster Veronique in het Zondagsnieuws
De straten van de stad zijn onze kloostergangen gepubliseerd door TERTIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenleven

 

De woonkamer

 

 

 

 

Kloosterhof

 

 

 

 

 

 

 

Zuster Theofrida

 

Freddy Oude Rikmanspoel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard en Anneke van de Ven

 

 

 

 

 

 

Aansluiten

 

 

 

Samen eten