In teken van hoop

Dorothee Sölle

'We hebben allemaal zo'n kastje in de kamer die ons tot toeschouwer opvoedt: het centrale probleem in onze wereld. … We mogen nooit meer alleen maar 'toeschouwen', nooit meer achterover leunen in zelfgenoegzaamheid, nooit ons de luxe veroorloven te leven zonder hoop.'
Dorothee Sölle

Activiteiten

We willen alert in het leven staan en ons laten raken door de slachtoffers van onrecht. Daarom willen we recht doen aan elkaar, willen we gastvrij zijn naar ieder die bij ons aanklopt en nemen we vluchtelingen op in ons huis. Daarom willen we politiek bewust zijn. Dit is de ondergrond van onze activiteiten.
We zijn blij dat we met elkaar verbonden zijn. Voor één mens zou deze opdracht veel te groot zijn.

Kennismaken

Gastvrijheid

Gasten zijn de belangrijkste bezoekers van ons huis.
Zij zijn niet afhankelijk van ons. Wij zijn afhankelijk van hen.
Zij zijn geen onderbreking van ons werk. Zij zijn het doel ervan.
Zij zijn geen buitenstaanders van onze gemeenschap. Zij zijn een deel ervan.
Wij bewijzen hen geen dienst door hen te bedienen. Zij bewijzen ons een dienst door ons de gelegenheid te geven om dit te doen.

Gandhi

Informatiemiddag
Als je nieuwsgierig bent geworden of je voelt je getrokken door wat op deze website beschreven is, neem dan zeker contact met ons op. Ook groepen zijn welkom. De datum van de volgende kennismakingsbijeenkomsten vindt u onder actueel, zodra deze bekend zijn.
Mocht deze datum je niet uitkomen, dan mag dat geen belemmering zijn om kennis te maken. We kunnen dan wellicht een andere geschikte datum afspreken.

Meeleefweek
Na een eerste gesprek bestaat de mogelijkheid om wat langer in onze gemeenschap te verblijven, zodat je een betere indruk krijgt van wie we zijn, hoe onze dag verloopt en waar we me bezig zijn.
Zodra de data van de volgende meeleefweek bekend is, vermelden wij deze onder actueel. Mocht deze tijd u niet uitkomen, kan in overleg een andere periode worden afgesproken.

Meeleven op tijdelijke basis
Voor hen die voor een langere tijd willen meeleven is het goed om te weten, dat ook mensen uit andere culturen en andere religieuze tradities kunnen meedoen. Buitenshuis werken behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Alvorens aan een periode van meeleven op tijdelijke basis begonnen kan worden, gaat uiteraard goed overleg vooraf.

Kennismaking bij uw thuis
Op verzoek trekken wij er graag op uit om ons leven en onze werkzaamheden te presenteren in uw parochie, gemeente of bij een bepaald evenement.

Ontvangst van groepen
Enkele keren per jaar komen groepen op bezoek. Wij ervaren dit steeds als een vorm van inspiratie. Ook kinderen die zich voorbereiden op het vormsel zijn van harte welkom.

Maatschappelijke retraite

De retraite is bedoeld om je maatschappelijke inzet en je geloof dichter bij elkaar te
brengen op de plek waar je werkt en woont en biedt de gelegenheid om de andere kant

van de samenleving beter te leren kennen. De retraite vindt plaats binnen de bedding van de Hoogstraatgemeenschap en naar keuze wordt er een dagdeel mee gewerkt bij één van de organisaties binnen het Kloosterhof van Gestel of daarbuiten. Nadere kennismaking met de nabij gelegen ecologische boerderij 'De Genneper Hoeve' en de buurt behoort tot de mogelijkheden. De deelnemers nemen deel aan de bezinningsmomenten van de gemeenschap. Binnen deze retraite is veel plaats voor dialoog, reflectie en samenleven.
Wie op dit aanbod ingaat bepaalt in principe zelf hoeveel dagen hij/zij wil deelnemen, hoe de verhouding ligt tussen reflectie en praktische inzet en waar men ervaring wil opdoen.
De retraite wordt enkele keren per jaar gegeven. Voorafgaande aan de retraite vinden informatiebijeenkomsten plaats.
De kosten bedragen € 15,-- per dag. De kosten mogen geen belemmering zijn tot deelname.
Zodra de datum van de komende retraite bekend is, vermelden wij deze onder actueel

De Vierde Kamer

Elk jaar organiseert de werkgroep 'De Vierde Kamer' – voorheen het Politiek Avondgebed - vijf bijeenkomsten rond een actueel onderwerp zoals bv. geweldloosheid, duurzaamheid, multiculturaliteit, mensenrechten, solidaire economie, behoud van de aarde. Het onderwerp wordt ingeleid door een deskundig en betrokken spreker. We willen geloof en maatschappelijke realiteit met elkaar verbinden. We willen met anderen een Visie ontwikkelen; deze concreet Verbeelden; ons hierin met anderen Verbinden om zo met elkaar te komen tot een proces van Verandering. Tijdens de bijeenkomsten zijn er korte momenten van bezinning. Interactiviteit neemt ook een grote plaats in.
Wij willen in de geest van Dorothee Sölle, een Duitse Theologe (1929 - 2003), die in 1968 begon met het eerste politieke Avondgebed, alert blijven op wat er zich in de maatschappij afspeelt en we proberen dat met elkaar positief de beïnvloeden.
De bijeenkomsten vinden plaats in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt geen entreeprijs gevraagd, maar een tegemoetkoming in de onkosten wordt zeer op prijs gesteld, omdat de werkgroep kostendekkend moet kunnen werken.
Zodra de datum van de komende bijeenkomst van de Vierde Kamer bekend is, vermelden wij deze onder actueel en op de website van De Vierde Kamer www.de4ekamer.nl.

Het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen

Het HOV ( Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen) is uit pure verontwaardiging en woede ontstaan toen op 7 december 2002 een moeder met een zes weken oude baby in sneeuw en vrieskou buiten de poorten van een asielzoekerscentrum werd gezet. Zij verbleef die dag in de fietsenstalling, niet wetend waar naar toe. We hebben haar tijdelijk een provisorisch onderkomen kunnen bieden. Het HOV wil dat mensen weten wat er in Nederland gebeurt en dat zowel politici, overheid als burgers humaan omgaan met vluchtelingen, ook als die vluchtelingen buiten de juridische procedures vallen. Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Het Netwerk komt regelmatig bij elkaar om alert te volgen wat er met vluchtelingen gebeurt. Het probeert de politieke besluitvorming te beïnvloeden en organiseert samen met anderen acties. Vier keer per jaar wordt een gratis nieuwsbrief uitgegeven om geïnteresseerden te informeren. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: zrshoogstraat@hetnet.nl of hov@dse.nl
Zie www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl (ook voor de nieuwsbrieven.)

Wake en andere acties

Samen met het HOV en met de stichting 'Vluchtelingen in de Knel' worden door de wakegroep vijf keer per jaar wakes gehouden op de markt van Eindhoven om aandacht te vragen en goodwill te kweken voor vluchtelingen. Het actiekoor 'het Lopend Vuurtje' (www.hetlopendvuurtje.punt.nl) ondersteunt de wake altijd van harte.
Rond 26 oktober herdenken wij de 11 slachtoffers van de schipholbrand. We staan stil bij de slachtoffers en bezinnen ons op de actuele omstandigheden waarin vluchtelingen nu hier moeten leven.

Goede Vrijdagviering

Op Goede Vrijdag organiseren wij een busreis naar Schiphol Oost om ons daar bij de poort van het uitzetcentrum aan te sluiten bij de viering, die door de Franciscaanse Vredeswacht wordt gehouden. Zodra de datum van de komende Goede Vrijdagviering bekend is, vermelden wij deze onder actueel

Dag van de Vluchteling

De dag van de Vluchteling werd in Eindhoven voor het eerst gehouden in het weekend van 20 juni 2009. Deze dag is een internationale dag in 2001 ingesteld door de VN. De kerken en de moskeeën van Eindhoven vragen aandacht voor de vluchteling zonder papieren, die geen toekomst kan opbouwen. Alleen door hulp van buitenaf zullen zij zich misschien ooit weer ergens thuis gaan voelen. Een ander humaner regeringsbeleid is daarvoor dringend nodig. Het programma omvat contact met de politiek, een informatieve manifestatie voor de burgers van Eindhoven en extra aandacht tijdens de kerkelijke vieringen en de bijeenkomsten in de moskeeën. De dag wordt voorbereid door diverse werkgroepen en wordt gestimuleerd vanuit de coördinatiegroep
Zodra de activiteiten voor dit jaar bekend zijn, vermelden wij deze op actueel.
Ook andere activiteiten om op te komen voor vluchtelingen kunt u vinden op actueel, zodra deze bekend zijn.

Zorg voor de aarde

Het gaat ons niet alleen om nu, het gaat ons ook om de toekomst. Ook de volgende generatie heeft recht op het goede leven. Heeft de aarde voor hen ook nog voldoende bronnen.?
Wij beschikken over een tentoonstelling over het handvest van de Aarde, die voor het eerst in 2002 op de wereldtop over duurzaamheid in Johannesburg is gepresenteerd. De panelen zijn Nederlandstalig en zijn 100 x 50 cm. De panelen zijn schitterend van kleur en compositie en zeer informatief. Zij worden verhuurd tegen een vergoeding naar draagkracht.
De DVD 'a Quiet Revolution' ondersteunt de tentoonstelling, maar kan ook los gepresenteerd worden. De film laat tegen een ernstige achtergrond de mogelijkheden van mensen zien om onze aarde bewoonbaar te houden. De DVD duurt 20 minuten en kan eveneens worden geleend.
Verder beschikken wij over een fototentoonstelling 'Rendezvous with Nature' aan de hand van tien foto's van Daisaku Ikeda. De tentoonstelling laat de schoonheid van de aarde zien. De foto's zijn stil makend en aansprekend en geschikt voor in een bezinnende ruimte. Ook deze tentoonstelling kan worden uitgeleend aan organisaties en belangstellenden.

Naaigroep

Het doel van de naaigroep gaat verder dan het aanleren van naaivaardigheden. Tijdens het naaien ontmoeten vrouwen van allerlei nationaliteiten elkaar en komen - al naar gelang het uitkomt - diverse onderwerpen ter sprake. Zij maken gebruik van het lokaal.

Amnesty international

Ook de schrijfgroep van Amnesty international, heeft onderdak in het lokaal. Zij schrijven met elkaar brieven aan gevangenen, waar Amnesty Nederland toe oproept.
Voor deelname wordt u van harte uitgenodigd: zrshoogstraat@hetnet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmausgangers

 

 

 

 

 

 

 

Ik zoek een beschaving die mensen behoedt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactief bezig zijn.

 

Humaan Omgaan met Vluchtelingen

 

Herdenkings monument bij de hoogstraat

 

De herberg is niet open daarom wordt je opgesloten

 

herdenk de schipholbrand

 

Geef een vluchteling onderdak

 

Papieren

 

 

Wereld

 

Seizoensmaaltijden

 

Naaigroep